Pöytäkirjat

Tällä sivulla julkaistaan uusimpia yleisten kokousten pöytäkirjoja

Lestijärven Metsästysyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA

KESÄKOKOUS

Paikka: Ampumaradan kämppä
Aika: Sunnuntaina 8.8.2021 klo 12.
Läsnä: 15 jäsentä (liite)

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
 4. Kauden 2021-22 metsästysasiat
  a. Kauriin metsästys yhdistyksen alueella
  Edellisellä kaudella:
  Metsäkaurista sai metsästää vapaasti 2 kpl/jäsen/kausi. Jukka Tuikan pelto oli rauhoitettu Lehdonkankaantien varrella Murtonevalla. Kaadosta tuli välittömästi ilmoittaa puheenjohtajalle ja saalisilmoitus 7 vrk:ssa riistakeskukselle. Kaurispukkia sai metsästää alkukesästä talvikokouksen päätöksellä 3 kpl. (1 pukki/jäsen kesällä) Ilmoitettuja kaatoja 2 urosta 1 naarasta ja vasoja 2, uroista pukkijahdissa kesän alussa 1 kpl. (Rhyn alue 5 urosta, 7 naarasta, joista 2 vasaa)
  Esitys: Muuten samat ehdot, mutta jäsenen kiintiö 3 kaurista/kausi/jäsen.
  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin; pellot Murtonevalla rauhoitettu kauriin metsästykseltä.
  b. Saaliskiintiöt ja rauhoitukset
  Edellisellä kaudella:
  Koppelo, riekko ja fasaani rauhoitettu heikon kannan takia.
  Jäsenen saaliskiintiö 1 metso, 3 urosteeri ja 2 naarasta. Kuvantaminen ja pellolta ampuminen oli kielletty. Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan. (Kartta löytyy kotisivuilta www.lmyry.fi ja OmaRiista-palvelusta)
  Esitys: Samat ehdot kuin edellisellä kaudella, mutta kuvantaminen sallittua.
  Kolmiolaskennassa 7 teeripoikuetta ja 22 poikasta havaittiin!! Velvoitetaan jäseniä
  liittymään Omariistaan ja ilmoittamaan saalis siellä.
  Päätös: Päätös johtokunnan esityksen mukainen.
  c. Vieraslupien myynti
  Edellisellä kaudella:(2020-21)
  Metsäkanalinnut 20 €/pv, 70 €/vko, jahdissa isäntä mukana, vieraan saalis
  poisluetaan isännän kiintiöstä ja 2 vierasta enintään mukana kerralla.
  -Vesilinnut ja kyyhkyt 25 €/kausi ja 10 €/päivä
  -Jänis 10 €/pvä 25 €/vko ja 50 €/kausi
  -Pienpetolupa 5 €/kausi
  Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan.
  Hirviseurueen vieraasta seurue maksaa yhdistykselle 30 €/pv ja 100 €/vko.
  Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Timo Ruuska ja Tapani Erkkilä sekä www.lmyry.fi-sivustolla. Karhu- ja kaurislupia ei myyty yhdistyksen alueelle.
  Esitys: Jäniksen päivälupaan ja pienpetojen kausilupaan korotus 15 euroon. Muuten samat ehdot ym. kuin viime kaudella.
  Päätös: Korotettiin jäniksen päivälupa ja pienpetojen kausilupa 15 euroon. Muuten johtokunnan esityksen mukainen päätös.
 5. Uudet jäsenhakemukset ja maanvuokrasopimukset
  Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä
 6. Muut yleiselle kokoukselle esitettävät asiat
  -Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella. (Talvikokouksen päätös 2019)
  -ts. Ilmoitus riittää alkuviikosta (ma, ti, ke) ko. seurueen johtajalle. Ei häiritä kuitenkaan toisten metsästystä!
  Esitys: Kuten edellä ja 3.10. asti vapaasti LMY:n alueella.
  Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin.
  -Yhdistyksen alueelle saatujen hirvilupien jako seurueiden kesken ja hirvialueiden rajat. Esitys: Rajat ennallaan ja jaetaan luvat hehtaariperusteisesti, ja hirvikokouksessa 18.9. siirretään lupia tarvittaessa seurueiden välillä.
  Päätös: Hirvijaosto sopii jaosta 12.9. klo 18 kämpällä.
  -Metsäpeuran luvan myynti (1 uros) yhdistyksen hyväksi.
  Esitys: Myydään lupa tarjousten perusteella. 1000 euron varausmaksu, jota ei palauteta.
  Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti myydään johtokunnan toimesta tarjousten mukaan. Ilmoitukset mm. Facebookiin ja Metsästäjä-lehteen.
  -Liittyminen Metsästäjäliittoon
  Esitys: Ei liitytä kalleuden vuoksi. Päätös: Ei liitytä.
  -Metsästysammunnan ABC-koulutuksen tukeminen.
  Esitys: Alle 18 jäsenelle maksetaan ½ osallistumisesta. (50 eur aikuinen/35 alle 18 v.)
  Päätös: Hyväksyttiin.
 7. Tiedotus- ja muut asiat -Metsästysammunnan ABC-koulutus 12.9. ampumaradalla. (Ilmoittautuminen: www.metsastajaliitto.fi/tapahtumakalenteri) -Ammuntasimulaattori-hanke hyväksytty ja hankinta meneillään. -Maastoliikennelupa haetaan hirviseurueille yhteisesti Metsähallitukselta. -Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle myönnettiin 1 kpl karhun kaatolupia. -Hirvilupien määrä syksylle 65 kpl ja metsäpeuran lupia 1 kpl (suositus 1 uros) -Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille. -Naakan ym. vahinkolintujen rauhoitus loppuu 31.7. -Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla. -Liian lähellä asutusta ja autolla tapahtuva metsästys kiellettyä!! -Uudistuneet kotisivut käytössä syksyn aikana. -Ei jätetä mitään hylsyjä eikä tölkkejä maastoon!
  1. Kokouksen päättäminen
   Kokous päätettiin klo 13.10.

——————————————————————————————————————————————————————-

TALVIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021 klo 12.00
Paikka: Lestin koulu (Jukolantie 4)
Läsnä:

 1. Kokouksen avaus.
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  -ilmoitus Lestijoessa 8.4.
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
  Hyväksyttiin työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020.
  Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020, päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös -1716,79 € ja taseen loppusumma 34788,08 €.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. (yhdistyksen puheenjohtaja)
 9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (v. 2021), valitaan tarpeelliset
  jaostot ja toimikunnat.
  yhden henkilön vaihdolla, muutoin entiset.
 12. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden
  kulukorvausten suuruus.
  Vuonna 2020:
  Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 euroa ja jäsenmaksu 30 €
  Puheenjohtaja 500 e/vuosi
  Sihteeri ja rahastonhoitaja 500 e/vuosi
  Johtokunnan jäsen 10 e/kokous
  Riistanhoitojaoston vetäjä 50 e/vuosi
  Ampumajaoston vetäjä 50 e/vuosi
  ” jäsen 10 e/kerta
  Kenneljaoston vetäjä 150 e/vuosi (koiranäyttelyvuonna)muuten 50 euroa
  Kulukorvauksia maksettaisiin, jos ko. jaostolla olisi toimintaa!
  Matkakulut korvataan oman auton käytöstä yhdistyksen asiainhoidossa 0,30 €/km puheenjohtajan hyväksymisellä.
  Esitys: Johtokunta esittää puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvauksia (palkkioita) nostettavaksi 700 euroon. Johtuen niiden ilmoitusvelvollisuudesta ja veronalaisuudesta. Johtokunnan kokouspalkkiot poistetaan. Liittymis- ja jäsen maksut pidettäisiin ennallaan.
  Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 700 €. Johtokunnan kokouspalkkioita ei makseta. Riistanhoitojaoston vetäjän ja ampumajaoston vetäjän palkkio 50 €/vuosi. Ampumajaoston jäsenen palkkio 10 €/ kerta. Kenneljaoston vetäjän palkkio 150 €/ koiranäyttelyvuosi, muuten 50 €/ vuosi. Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 €. Jäsenmaksu 30 €.
  1. Esitykset riistanhoitoyhdistykselle.
   Esitys: Ei esityksiä. Päätös: Ei esityksiä riistanhoitoyhdistykselle
 13. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle
  vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa
  mainitut asiat.
  a. Hirven yhteislupien hakuun osallistuminen. ´
  Esitys: Osallistutaan hirvien yhteislupaan ja valtuutetaan yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittamaan sopimus.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  b. Karhun ym. suurpetojen osalta osallistuminen yhteislupaan
  Esitys: Valtuutus suurpetojaostolle osallistua ilveksen ym. suurpetojen yhteislupiin esim. Reisjärven kanssa.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  c. Metsäpeuran lupien hakeminen
  Esitys: Haetaan metsäpeuran kaatolupia kolmelle (3) peuralle.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  d. MH:n ja Vapon maiden vuokran maksu
  Esitys: Yhdistys maksaa MH:n vuokran. Yhdistys anonut vuokrasopimusta kunnalta ja kunnanhallitus
  käsittelee anomuksen.
  Päätös: Esityksen mukaan yhdistys maksaa MH:n vuokran.
  e. Sääntömuutos sääntöihin
  Esitys: Sääntömuutos hyväksytty PRH:ssa ja vahvistetaan talvikokouksessa.
  Päätös: Vahvistettiin sääntömuutos.
  f. Sisäampumaradan hankinta, vetovastuu ja hankkeen vetäjä
  Päätös: Esityksen mukaan. Avustusrahoituspäätös luvattu kesäkuussa.
  g. Metsäkaurispukin kevätmetsästys
  Esitys: 3 metsäkaurispukin kiintiö yhdistyksen alueelle.
  Päätös: Esityksen mukaan. Jäsenen kiintiö kaksi kaurista kaudessa. Pukkijahdissa kiintiö yksi / jäsen.
  h. Hirviseurueiden rajojen tarkistus
  Esitys: Pidetään rajat ennallaan ja hirvilupien jaosta päätös kesäkokouksessa ja seurueiden johtajien kesken.
  Päätös: Esityksen mukaan rajat ennallaan ja lupajako kesäkokouksessa ja seurueiden johtajien kesken.
 14. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio (v.2021)
  Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. Menot yhteensä 9955 €. Tulosarvio -3290 €.
 15. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen
  on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi
  sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee
  olla hyväksymisen kannalla.
 16. Valitaan edustaja ja varamies Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen. (Kokous pidetty.)
 17. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
  -Pienpetokilpailu 30.4. saakka jäsenille. Kolme parasta palkitaan.
  -Riistakolmiolaskenta suoritettiin 6.3. 3 hengen voimin.
  -Koiranäyttely myönnetty 28.5.2022.
  Todettiin em. asiat. Kolmiolaskentoihin toivotaan lisää ja uusia suorittajia.
 18. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.