pöytäkirjat

Lestijärven metsästysyhdistys ry.

TALVIKOKOUS

Aika:                  Perjantaina 15. maaliskuuta 2024 klo 18.00

Paikka:              Kunnanviraston valtuustosali, Lestijärvi

Läsnä:               

 1. Kokouksen avaus.                     
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

              Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Tuikka ja sihteeriksi Timo Ruuska, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin           Mikko Uusitalo ja Jarmo Raittonen ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Uusitalo ja Jarmo Raittonen

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

             -ilmoitus Lestijoessa Lestijoessa 29.2. ja huhtikuun kuntatiedotteessa 6.3.

                           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                        

 • Hyväksytään työjärjestys.

              Työjärjestus hyväksyýttiin      

 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2024.

              Hyväksyttiin muutoksin. Mh:n vuokra-alueen pinta-ala korjattiin                    

 • Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023, päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

                           Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.                                

 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

              Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

 • Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. (yhdistyksen puheenjohtaja)

              Puheenjohtajaksi valittiin Joona Kesänen

 • Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle(erovuorossa Timo Ruuska ja Matti Änäkkälä)

              Johtokuntaan valittii Joona Paavola ja Timo Ruuska (vv2024-2026)

              Muiden johtokunnan jäsenten toimikaudet:Toni Haka ja Kari Karhula (vv. 2022-2024) Roni Brandt ja               Pasi Jokela (vv.                           2023-2025)

 1. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta ( Kauko Niemi ja Hannu Änäkkälä varalla Joona Kesänen ja Jani Kesänen)

              Toiminnantarkastajaksi valittiin Kauko Niemi ja Hannu Änäkkälä,varalle Tuomo Erkkilä ja Mikko                         Uusitalo           

 1.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (v. 2024), valitaan tarpeelliset  

 jaostot ja toimikunnat.                           

 Nykyiset kokoonpanot(v.2023)

              Ampumajaosto: Toni Haka vetäjä, Henri Hautakoski, Mikko Uusitalo ja Hannu-Matti Haka

              Hirvijaosto: Timo Ruuska vetäjä ja hirviseurueiden johtajat

              Riistanhoitojaosto: Pasi Jokela ja Pasi Rautapuro

              Kenneljaosto: Henna Haka

              Suurpetojaosto: Pj, Toni Haka ja Jukka Jokela

              Ammuntasimulaattorin vetäjä: Kari Karhula

Päätös:Valittiin samat

 1.  Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden      

 kulukorvausten suuruus.

             Vuonna 2024:

                           Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 euroa ja jäsenmaksu 30 €

            Puheenjohtaja                                                  700 e/vuosi

            Sihteeri ja rahastonhoitaja                             700 e/vuosi

            Riistanhoitojaoston vetäjän                                 50 e/vuosi

            Ampumajaoston vetäjä                                         50 e/vuosi

            Kenneljaoston vetäjä                                            150 e/vuosi (koiranäyttelyvuonna)muuten 50 euroa

            Kulukorvauksia maksettaisiin, jos ko. jaostolla olisi toimintaa!

Matkakulut korvataan oman auton käytöstä yhdistyksen asiainhoidossa 0,30 €/km puheenjohtajan hyväksymisellä.

Esitys Liittymis- ja jäsen maksut ym. pidettäisiin ennallaan. Matkakorvausta nostettaisiin 57 snt/km.

            Ampumajaoston jäsenten korvaus jätetään pois.

Päätös:Päätettiin esityksen mukaan

    13. Esitykset riistanhoitoyhdistykselle.   

 Esitys: Ei esityksiä.                                                   

   14.  Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle     

          vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa      

          mainitut asiat.

 1. Hirven yhteislupien hakuun osallistuminen. ´

       Esitys: Osallistutaan hirvien yhteislupaan ja valtuutetaan yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittamaan   

               sopimus.

       Päätös:Esityksen mukaan

 • Karhun ym. suurpetojen osalta osallistuminen yhteislupaan

Esitys: Suurpetolupia ei haeta.

                   Päätös: Esityksen mukaan

 • Metsäpeuran lupien hakeminen

Esitys: Haetaan metsäpeuran kaatolupia yhdelle (1) peuralle.

                   Päätös: Esityksen mukaan

 • Metsähallituksen  vuokran maksu

Esitys: Hirvenmetsästykseen oasllistuvat maksavat MH.n vuokran. Ilmoittautuminen 15.7.2024 mennessä sihteerille, joka laskuttaa ilmoittauteneet  tasa summalla(Mh:n vuokra/ilmoittautuneiden määrä). Vain  maksun maksaneet (jäsenmaksu ja Mh:n vuokraosuus)yhdistyksen jäsenet voivat osallistua hirven pyyntiin

pienriistan osuuden maksaa Lmy

Päätös:Hirvenmetsästykseen osallistujat, myös maanomistajat, maksavat MH:vuokran.  Hirviporukoiden johtajat ilmoittavat osallistujien nimet ja yhteystiedot sihteerille 15. 7. 2024 mennessä. Ilmoittautuneita .laskutetaan tasasummalla(vuokra/ilmoittautuneiden määrä). Kesäkokouksen hyväksymät uuudet jäsenet, jotka ilmoittautuvat hirvenpyyntiin, laskutetaan em. summalla. Hirvijahtiin voi osallistua vain jäsenmaksun ja MH.n vuokraosuuden maksaneet.

Pienriista allueiden vuokran maksaa LMY.

 • Hirvialueiden rajojen tarkistus ja lupien jako seurueille.

Esitys: Rajat ennallaan jako osallistuneiden mukaan porukoille

Päätös:Esityksen mukaan.

 • Metsäkaurispukin kevätmetsästys

Esitys: 1kpl per jäsen. Ilmoitus Riistakeskukselle ja puheenjohtajalle.

Päätös: Esityksen mukaan

Ylivieskan Kennelseura ry. anoo koemaastoja kv. hirvenhaukkukokeelle 11.10.2024

Päätös:Lupa myönnetään

g    Koiranäyttelyjen hakeminen

       Esitys: Haetaan samoilla luokilla kuin aiemmin

       Päätös:Esityksen mukaan näyttelyä haetaan vuodelle 2026

h.    Maanomistajille hirven lihajako

Esitys: 1 aikuinen hirvi. Lihat purkitetaan ja jaetaan. Hirvi pyydetään yhteispyyntinä  sovittuna viikonloppuna,  voidaan samalla pyytää peijasvasa. Yhteispyynnin johtajat päättää kesäkokous

     Päätös:Esityksen mukaan

   15.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio (v.2024)

 Johtokunnan esitys vaihtoehto 2

Vuoden 2024 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esityksen mukaan.

   16.  Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen  

          on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi   

          sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee

          olla hyväksymisen kannalla.

          Hakija                                Johtokunnan esitys                   Kokouksen päätös

          Ei ollut

   17.  Valitaan edustaja ja varamies  Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen.

          Kokus pidetään Nivalassa perjantaina 22.3.2024 Ravintola Aitassa. Kahvitarjoilu klo 18.30

Valittiin Joona Kesänen varalle Toni Haka                      

   18.  Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

          -Riistakolmiolaskenta suoritetaan

          -SimWay-ammuntasimulaatori käytössä.

Pääätettiin, että LMY maksaa mahdollisen vuokran kesäkokoukseen saakka ja kesäkokous käsittelee asian lopullisesti

   19.  Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Lestijärven Metsästysyhdistys ry.		PÖYTÄKIRJA

KESÄKOKOUS

Paikka: Ampumaradan kämppä
Aika:   Sunnuntaina 6.8.2023 klo 12.
Läsnä:  11 jäsentä (liite)
1.	Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2.	Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.	Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sihteeriksi valittiin Timo Ruuska ja Pöytäkirjan tarkastajiksi Jani ja Joona Kesänen.
4.	Kauden 2023-24 metsästysasiat
a.	Kauriin metsästys yhdistyksen alueella     
Edellisellä kaudella:
Metsäkaurista sai metsästää vapaasti 3 kpl/jäsen/kausi. Löytynojan pelto oli rauhoitettu Lehdonkankaantien varrella Murtonevalla. Kaadosta tuli välittömästi ilmoittaa puheenjohtajalle ja saalisilmoitus 7 vrk:ssa riistakeskukselle. Kaurispukkia sai metsästää alkukesästä talvikokouksen päätöksellä, ei kokonaiskiintiötä. (1 pukkia/jäsen kesällä) Ilmoitettuja kaatoja 1 urosta 2 naarasta ja vasoja 1 kpl ja pukkijahdissa kesän alussa 1 kpl. 
Esitys: Pidetään ehdot ennallaan.
Päätös: Saa metsästää vapaasti, ilmoitukset kaadoista Pj:lle ja Riistakeskukselle.
b.	Saaliskiintiöt ja rauhoitukset
   Edellisellä kaudella: 
Riekko ja fasaani rauhoitettu heikon kannan takia.
   Jäsenen saaliskiintiö 1 metso/koppelo, 3 urosteeri ja 2 naarasta. Kuvantaminen oli sallittua ja pellolta ampuminen oli kielletty. Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan. (Kartta löytyy kotisivuilta www.lmyry.fi ja OmaRiista-palvelusta)
   Esitys: Pidetään ennallaan ja muutetaan tarvittaessa kesäkokouksessa riistakolmion 
   laskennan perusteella. Lintuja havaittiin 1.8. hyvin mm. 3 eri teeripoikuetta.
   Päätös: Kiintiöt ja ehdot pidettiin ennallaan johtokunnan esityksen mukaisesti. Ox2:lta
   pyritään hankkimaan myllyjen koordinaatit turvallisuuden takia.
c.	Vieraslupien myynti
           Edellisellä kaudella:(2022-23)
           Metsäkanalinnut 20 €/pv, 70 €/vko, jahdissa isäntä mukana, vieraan saalis 
           poisluetaan isännän kiintiöstä ja 2 vierasta enintään mukana kerralla.
           -Vesilinnut ja kyyhkyt	25 €/kausi ja 10 €/päivä
           -Jänis		15 €/pvä 25 €/vko ja 50 €/kausi 
           -Pienpetolupa 	15 €/kausi
           Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan.
           Hirviseurueen vieraasta seurue maksaa yhdistykselle 30 €/pv ja 100 €/vko.
Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Timo Ruuska ja Tapani Erkkilä sekä kotisivuilla. Karhu- ja kaurislupia ei myyty yhdistyksen alueelle.
Vieraslupia myytiin netissä kotisivuilla, tiedot ja tilinumero laitetaan kotisivulle. 
Esitys: Lupaehdot pidetään ennallaan. Tapani Erkkilä luopuu luvan myynnistä. 
	Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti ennallaan. Pj, sihteeri ja Kauppisen  
           huoltoasema myyvät lupia sekä kotisivuilla myynnissä ohjeiden mukaisesti.
5.	Uudet jäsenhakemukset ja maanvuokrasopimukset
Yhdistykseen valittiin kolme uutta jäsentä 
6.	Muut yleiselle kokoukselle esitettävät asiat
-Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella. (Talvikokouksen päätös 2019) 
-ts. Ilmoitus riittää alkuviikosta (ma, ti, ke) ko. seurueen johtajalle. Ei häiritä kuitenkaan toisten metsästystä!                     
Esitys: Talvikokouksen 2019 päätös voimassa. Päätös: Esityksen mukaisesti.
-Hirvilupien jako 
Esitys: Yhteisluvan haltija laatinut jaon sovitun mukaisesti. Jakokokous syyskuussa. 
Päätös: Luvat (14.5 kpl) jaetaan sovitun mukaisesti 17.9. palaverissa.
-Metsäpeuran (2 vasaa) ja valkohäntäpeuran (3 kpl) lupien jako
Esitys: Metsäpeuran vasat sekä valkohäntäpeurat on vapaasti pyydettävissä, varmistaen, että lupia on jäljellä. Ilmoitus kaadosta välittömästi Timo Ruuskalle ja ennen kaatoa on varmistettava, että lupia on jäljellä. 
Päätös: Esityksen mukaisesti edetään. Perustetaan Whatsapp-ryhmät em. jahteihin. Kari Karhula organisoi mahdollisen valkohäntäpeuran porukkajahdin. Huom! Jos vähintään kaksi metsästäjää osallistuu, tarvitaan johtajailmoitus.
-Toisen perustaman ruokintapaikan kunnioittaminen (suositus)
Esitys: Suositellaan, että ei häirittäisi toisen perustamaa ruokintapaikkaa.	
Päätös: Suositellaan esityksen mukaisesti kunnioittamaan toisen perustamaa ruokintapaikkaa.
7.	Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Puheenjohtaja Tapani Erkkilä on ilmoittanut, ettei jatka enää puheenjohtajana. Joona Kesänen valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. 
8.	Tiedotus- ja muut asiat
-NOUDATETAAN TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ, KIINTIÖITÄ JA LUPIEN JAKOJA!!
-Keskusteltiin yhdistyksen jäsenistön kattavan Whatsapp-ryhmän perustamisesta.
-Simway-simulaattorin käyttö vähäistä.
-Maastoliikennelupa haetaan hirviseurueille yhteisesti Metsähallitukselta.
-Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle ei haettu karhun lupia. Ilvekselle haetaan.
-Hirvilupien määrä syksylle 31 kpl (yhteislupa)
-Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille.
-Seurataan lintuinfluenssan kehittymistä. Riistan ruokintaan rajoitusta!!!?
-Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.
-Liian lähellä asutusta ja autolla tapahtuva metsästys kiellettyä!!
      -Ei jätetä mitään hylsyjä eikä tölkkejä maastoon!!
9.  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20

____________________________________	____________________________________
Tapani Erkkilä puheenjohtaja		Timo Ruuska sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

      ___________________________________	____________________________________
      Jani Kesänen			Joona Kesänen

Lestijärven metsästysyhdistys ry.
TALVIKOKOUS PÖYTÄKIRJA
Aika: Sunnuntaina 16. huhtikuuta 2023 klo 13
Paikka: Kunnanviraston valtuustosali, Lestijärvi
Läsnä: 10 jäsentä (liite)

 1. Kokouksen avaus.
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  Puheenhohtaja Jorma Tuikka, sihteeri Pasi Jokela, pöytäkirjan tarkastajat Jani ja Joona Kesänen, toimivat
  tarvittaessa äänten laskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
  Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022.
  Esitettiin ja hyväksyttiin.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022, päätetään tilien hyväksymisestä ja
  tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  Tilinpäätös esitettiin ja tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  Johtokunnalle ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
 8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. (yhdistyksen puheenjohtaja)
  Tapani Erkkilä ilmoittanut, ettei halua jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana. Johtokunta etsii kesäkokoukseen
  mennessä uuden pj:n ja kesäkokous päättää valinnasta.
 9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle (erovuorossa Pasi Jokela ja Jukka Jokela)
  Pasi Jokela jatkaa ja uutena johtokuntaan valittiin Roni Brandt.
 10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta (Ari Lappi ja Jussi
  Koskela, varalla Kauko Niemi ja Hannu Änäkkälä. Ari Lappi ilmoittanut, ettei jatka toiminnantarkastajana)
  Kauko Niemi ja Hannu Änäkkälä valitttiin toiminnantarkastajiksi ja varalle Jani ja Joona Kesänen.
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (v. 2023), valitaan tarpeelliset
  jaostot ja toimikunnat.
  Nykyiset kokoonpanot(v.2022)
  Ampumajaosto: Toni Haka vetäjä, Henri Hautakoski, Harri Tuikka ja Hannu-Matti Haka
  Hirvijaosto: Timo Ruuska vetäjä ja hirviseurueiden johtajat
  Riistanhoitojaosto: Pasi Jokela ja Pasi Rautapuro
  Kenneljaosto: Henna Haka
  Suurpetojaosto: Pj, Toni Haka ja Jukka Jokela
  Ammuntasimulaattorin vastuuhenkilö: Kari Karhula
  Esitys: Tehdään talvikokouksessa tarvittavat henkilömuutokset
  Päätös: Hyväksyttiin jaostot sellaisenaan. Joona Kesänen vastuuhenkilö varaston rakentamisessa
  ampumaradalle.(500 euron korvaus)
 12. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden
  kulukorvausten suuruus.
  Vuonna 2022:
  Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 euroa ja jäsenmaksu 30 €
  Puheenjohtaja 700 e/vuosi
  Sihteeri ja rahastonhoitaja 700 e/vuosi
  Riistanhoitojaoston vetäjä 50 e/vuosi
  Ampumajaoston vetäjä 50 e/vuosi
  (” jäsen 10 e/kerta/vapaa ammuntavuoro)
  Kenneljaoston vetäjä 150 e/vuosi (koiranäyttelyvuonna)muuten 50 euroa
  Kulukorvauksia maksettaisiin, jos ko. jaostolla olisi toimintaa!
  Matkakulut korvataan oman auton käytöstä yhdistyksen asiainhoidossa 0,46 €/km puheenjohtajan
  hyväksymisellä.
  Esitys: Liittymis- ja jäsen maksut ym. pidettäisiin ennallaan.
  Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisena paitsi km-korvaus korotettiin 0.53 euroon/km.(yleinen korvaus)
 13. Esitykset riistanhoitoyhdistykselle Esitys: Ei esityksiä. Päätös:-
 14. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle
  vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa
  mainitut asiat.
  a. Hirven yhteislupien hakuun osallistuminen. ´
  Esitys: Osallistutaan hirvien yhteislupaan ja valtuutetaan yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittamaan
  sopimus.
  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
  b. Karhun ym. suurpetojen osalta osallistuminen yhteislupaan
  Esitys: Valtuutus suurpetojaostolle päättää osallistumisesta ilveksen ym. suurpetojen yhteislupiin esim.
  Reisjärven kanssa.
  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
  c. Metsäpeuran lupien hakeminen
  Esitys: Haetaan metsäpeuran kaatolupia kolmelle (3) peuralle. Päätös: Haetaan 3 metsäpeuran kaatolupaa.
  d. Metsähallituksen vuokran maksu
  Esitys: Yhdistys maksaa MH:n vuokran. Päätös: Yhdistys maksaa vuokran.
  e. Metsäkaurispukin kevätmetsästys
  Esitys: Max 5 metsäkaurispukin kiintiö yhdistyksen alueelle. Ilmoitus Riistakeskukselle ja puheenjohtajalle.
  Päätös: Ei kokonaiskiintiötä Lmy:n alueelle, jäsenen kiintiö 3 kpl/kausi voimassa.
  f. Hirviseurueiden rajojen tarkistus ja hirvilupien jako seurueille.(Lisäalueet MH:lta)
  Esitys: Kivestön hs ja Saarisen hs neuvottelevat keskenään mahdollisista rajasiirroista.
  Päätös: Em. seurueet sovittelevat, jos tarvetta esim. passeille Lehtosenjoen varrella puolin ja toisin.
  g. Lestijärven saarten vuokraaminen
  Esitys: Ei vuokrata, kukin jäsen voi ostaa tarvittavan luvan esim. pienpetojen pyyntiin.
  Päätös: Ei Vuokrata. Johtokunnan esityksen mukaisesti hankitaan luvat, jos tarvetta.
  h. Lisäalueen raivaaminen riistapelloksi Teerinevalla. (Jukka Tuikan kiinteistö)
  Esitys: Ei raivata lisää vaan kylvetään entiset riistapellot kunnolla.
  Päätös: Ei osallistuta riistapellon raivauskuluihin.
 15. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio (v.2023)
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
 16. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen
  on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi
  sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee
  olla hyväksymisen kannalla.
  Hakija Johtokunnan esitys Kokouksen päätös
  Sampo Lappi Hyväksytään Hyväksytty
  Raittonen Jarmo Hyväksytään (koejäsen v.2022) Hyväksytty
  Pekkarinen Veikko Hyväksytty
 17. Valitaan edustaja ja varamies Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen. (Kokous pidetty.)
  Johtokunta valtuutti Henna Hakan kokousedustajaksi, kun hänet valittu K-P:n kennelpiirin hallitukseen ja
  osallistuu joka tapauksessa vuosikokoukseen.
  Valittiin vuodelle 2024 Toni Haka (Henna Haka varalle)edustamaan K-P:n kennelpiirin kokoukseen.
 18. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
  -Ampumaradan toiminta lyijykiellon tultua voimaan.
  -Pienpetokilpailu 30.4. saakka jäsenille. Kolme parasta palkitaan.
  -Riistakolmiolaskenta suoritettiin 12.3. (pj ja Pasi Jokela)
  -SimWay-ammuntasimulaatori käytössä. Käyttö vähäistä!!!
  -MH:n vuokrasopimuksiin huomiota mm. suojelualueet ja nuotioiden teko tiealueelle kielletty!!!
  -Kauriita saaliiksi v. 2022 7 kpl. (ilmoitettuja 5 urosta, 4 naarasta ja 1 vasa)
  -Metsästäjäliitto haluaa aktivoida mökkiläisiä minkin ja supikoiran pyyntiin.
  -Yhdistys järjestää matkan Pohjois-Suomen erämessuille Ouluun. (Toukokuun kuntatiedote)
 19. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Jorma Tuikka puheenjohtaja Pasi Jokela sihteeri
Pöytäkirja tarkastajat:


Kesäkokous


TALVIKOKOUS 2022 PÖYTÄKIRJA

Aika: Perjantaina 8. huhtikuuta 2022 klo 18
Paikka: Kunnanviraston valtuustosali, Lestijärvi
Läsnä: 6 jäsentä (liite)

 1. Kokouksen avaus.
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Erkkilä, esityslistan kohdissa 6 ja 7 puheenjohtajana toimii Jorma Tuikka. Sihteeriksi valittiin Timo Ruuska ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pasi Jokela ja Matti Änäkkälä, toimivat myös äänten laskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
  Hyväksyttiin.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021.
  Esitettiin toimintakertomus ja hyväksyttiin.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2021, päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2021 oli 3 560,35 euroa. Kuultiin tilitarkastajien lausunto, hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille.
 8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. (yhdistyksen puheenjohtaja)
  Tapani Erkkilä on ilmoittanut, ettei jatka puheenjohtajana. Kokous ei saanut valittua uutta puheenjohtajaa, joten päätettiin siirtää puheenjohtajan valinta kesäkokoukseen. Tapani Erkkilä lupasi hoitaa tehtävää sinne saakka.
 9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle (erovuorossa Toni Haka ja johtokunnasta eronnut Harri Tuikka)
  Toni Haka jatkaa johtokunnassa ja uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Kari Karhula.
 10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta (Ari Lappi ja Jussi Koskela, varalla Kauko Niemi ja Hannu Änäkkälä)
  Valittiin entiset toiminnantarkastajat ja varajäsenet.
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (v. 2022), valitaan tarpeelliset
  jaostot ja toimikunnat.
  Esiteltiin suunnitelma ja hyväksyttiin.
  Nykyiset kokoonpanot(v.2021)
  Ampumajaosto: Toni Haka vetäjä, Henri Hautakoski, Harri Tuikka ja Hannu-Matti Haka
  Hirvijaosto: Timo Ruuska vetäjä ja hirviseurueiden johtajat
  Riistanhoitojaosto: Jorma Tuikka ja Tuomo Liimatainen
  Kenneljaosto: Henna Haka
  Suurpetojaosto: Tapani Erkkilä, Hannu-Matti Haka, Toni Haka ja Jukka Jokela
  Esitys: Muuten ennallaan, mutta valitaan vastuuhenkilö SimWay-ammuntasimulaattorille ja vaaditaan hänelle lisäkoulutus SimWaylta.
  Päätös: Vastuuhenkilöksi SimWay-simulaattorille on lupautunut Kari Karhula ja hänet valittiin tehtävään. Riistahoitojaostoon valittiin Pasi Jokela ja Pasi Rautapuro. Suurpetojaostosta poistettiin Hannu-Matti Haka ja päätettiin, että istuva puheenjohtaja kuuluu jaostoon. Muuten jaostot ennallaan.
 12. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden
  kulukorvausten suuruus.
  Vuonna 2021:
  Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 euroa ja jäsenmaksu 30 €
  Puheenjohtaja 700 e/vuosi
  Sihteeri ja rahastonhoitaja 700 e/vuosi
  Riistanhoitojaoston vetäjä 50 e/vuosi
  Ampumajaoston vetäjä 50 e/vuosi
  ” jäsen 10 e/kerta
  Kenneljaoston vetäjä 150 e/vuosi (koiranäyttelyvuonna)muuten 50 euroa
  Kulukorvauksia maksettaisiin, jos ko. jaostolla olisi toimintaa!
  Matkakulut korvataan oman auton käytöstä yhdistyksen asiainhoidossa 0,30 €/km puheenjohtajan hyväksymisellä.
  Esitys: Liittymis- ja jäsen maksut ym. pidettäisiin ennallaan. Matkakorvausta nostettaisiin 46 snt/km.
  Päätös: Matkakorvaus nostettiin 46 snt/km. Liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.
 13. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle
  vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa
  mainitut asiat.
  a. Hirven yhteislupien hakuun osallistuminen. ´
  Esitys: Osallistutaan hirvien yhteislupaan ja valtuutetaan yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittamaan
  sopimus.
  Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
  b. Karhun ym. suurpetojen osalta osallistuminen yhteislupaan
  Esitys: Valtuutus suurpetojaostolle päättää osallistumisesta ilveksen ym. suurpetojen yhteislupiin esim. Reisjärven kanssa.
  Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
  c. Metsäpeuran lupien hakeminen
  Esitys: Haetaan metsäpeuran kaatolupia kolmelle (3) peuralle.
  Päätös: Haetaan 3 kaatolupaa metsäpeuralle.
  d. Metsähallituksen vuokran maksu
  Esitys: Yhdistys maksaa MH:n vuokran.
  Päätös: Yhdistys maksaa vuokran.
  e. Metsäkaurispukin kevätmetsästys
  Esitys: Max 5 metsäkaurispukin kiintiö yhdistyksen alueelle. Ilmoitus Riistakeskukselle ja puheenjohtajalle.
  Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys ja korostettiin lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta.
  f. Hirviseurueiden rajojen tarkistus ja lisäalueiden vuokraus (Tuulivoimarakentaminen)
  Esitys: Rajat ennallaan. Vuokrausta tiedusteltu, mutta ei ajankohtainen tänä vuonna.
  Päätös: Pidetään rajat ennallaan ja seurataan tuulivoimarakentamisen haittoja erityisesti Saarisen alueella ensi syksynä. Päätetään kesäkokouksessa ja hirviseurueiden johtajien kesken mahdollisista järjestelyistä.
 14. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio (v.2022)
  Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022.
 15. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen
  on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi
  sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee
  olla hyväksymisen kannalla.
  1 varsinainen- ja 1 koejäsen hyväksyttiin
 16. Valitaan edustaja ja varamies Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen. (Kokous pidetty.)
  Johtokunta valtuutti Henna Hakan kokousedustajaksi. Ensi vuonna tulee valita muu kuin hallituksen jäsen
  edustamaan yhdistystämme. (Henna on K-P:n kennelpiirin hallituksessa)
 17. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
  -Pienpetokilpailu 30.4. saakka jäsenille. Kolme parasta palkitaan.
  -Riistakolmiolaskenta suoritettiin 12.3. 4 hengen voimin.
  -Koiranäyttely pidetään 28.5.2022. Jäseniä tarvitaan talkoisiin!!!
  -SimWay-ammuntasimulaattori käytössä. Toinen haulikkoreplikoista korjattavana.
  -Ylivieskan Kennelseura ry:lle koemaastoja kv. hirvenhaukkukokeelle 28.10.2022.
  -Paskolamminnevan uusi omistaja ei vuokraa aluetta. (puhelinkeskustelu Juha Leppäsen kanssa 8.4.)
  -Hirvikoe 8.10. alueellamme.
 18. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Lestijärven Metsästysyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA

KESÄKOKOUS

Paikka: Ampumaradan kämppä
Aika: Sunnuntaina 8.8.2021 klo 12.
Läsnä: 15 jäsentä (liite)

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
 4. Kauden 2021-22 metsästysasiat
  a. Kauriin metsästys yhdistyksen alueella
  Edellisellä kaudella:
  Metsäkaurista sai metsästää vapaasti 2 kpl/jäsen/kausi. Jukka Tuikan pelto oli rauhoitettu Lehdonkankaantien varrella Murtonevalla. Kaadosta tuli välittömästi ilmoittaa puheenjohtajalle ja saalisilmoitus 7 vrk:ssa riistakeskukselle. Kaurispukkia sai metsästää alkukesästä talvikokouksen päätöksellä 3 kpl. (1 pukki/jäsen kesällä) Ilmoitettuja kaatoja 2 urosta 1 naarasta ja vasoja 2, uroista pukkijahdissa kesän alussa 1 kpl. (Rhyn alue 5 urosta, 7 naarasta, joista 2 vasaa)
  Esitys: Muuten samat ehdot, mutta jäsenen kiintiö 3 kaurista/kausi/jäsen.
  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin; pellot Murtonevalla rauhoitettu kauriin metsästykseltä.
  b. Saaliskiintiöt ja rauhoitukset
  Edellisellä kaudella:
  Koppelo, riekko ja fasaani rauhoitettu heikon kannan takia.
  Jäsenen saaliskiintiö 1 metso, 3 urosteeri ja 2 naarasta. Kuvantaminen ja pellolta ampuminen oli kielletty. Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan. (Kartta löytyy kotisivuilta www.lmyry.fi ja OmaRiista-palvelusta)
  Esitys: Samat ehdot kuin edellisellä kaudella, mutta kuvantaminen sallittua.
  Kolmiolaskennassa 7 teeripoikuetta ja 22 poikasta havaittiin!! Velvoitetaan jäseniä
  liittymään Omariistaan ja ilmoittamaan saalis siellä.
  Päätös: Päätös johtokunnan esityksen mukainen.
  c. Vieraslupien myynti
  Edellisellä kaudella:(2020-21)
  Metsäkanalinnut 20 €/pv, 70 €/vko, jahdissa isäntä mukana, vieraan saalis
  poisluetaan isännän kiintiöstä ja 2 vierasta enintään mukana kerralla.
  -Vesilinnut ja kyyhkyt 25 €/kausi ja 10 €/päivä
  -Jänis 10 €/pvä 25 €/vko ja 50 €/kausi
  -Pienpetolupa 5 €/kausi
  Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan.
  Hirviseurueen vieraasta seurue maksaa yhdistykselle 30 €/pv ja 100 €/vko.
  Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Timo Ruuska ja Tapani Erkkilä sekä www.lmyry.fi-sivustolla. Karhu- ja kaurislupia ei myyty yhdistyksen alueelle.
  Esitys: Jäniksen päivälupaan ja pienpetojen kausilupaan korotus 15 euroon. Muuten samat ehdot ym. kuin viime kaudella.
  Päätös: Korotettiin jäniksen päivälupa ja pienpetojen kausilupa 15 euroon. Muuten johtokunnan esityksen mukainen päätös.
 5. Uudet jäsenhakemukset ja maanvuokrasopimukset
  Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä
 6. Muut yleiselle kokoukselle esitettävät asiat
  -Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella. (Talvikokouksen päätös 2019)
  -ts. Ilmoitus riittää alkuviikosta (ma, ti, ke) ko. seurueen johtajalle. Ei häiritä kuitenkaan toisten metsästystä!
  Esitys: Kuten edellä ja 3.10. asti vapaasti LMY:n alueella.
  Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin.
  -Yhdistyksen alueelle saatujen hirvilupien jako seurueiden kesken ja hirvialueiden rajat. Esitys: Rajat ennallaan ja jaetaan luvat hehtaariperusteisesti, ja hirvikokouksessa 18.9. siirretään lupia tarvittaessa seurueiden välillä.
  Päätös: Hirvijaosto sopii jaosta 12.9. klo 18 kämpällä.
  -Metsäpeuran luvan myynti (1 uros) yhdistyksen hyväksi.
  Esitys: Myydään lupa tarjousten perusteella. 1000 euron varausmaksu, jota ei palauteta.
  Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti myydään johtokunnan toimesta tarjousten mukaan. Ilmoitukset mm. Facebookiin ja Metsästäjä-lehteen.
  -Liittyminen Metsästäjäliittoon
  Esitys: Ei liitytä kalleuden vuoksi. Päätös: Ei liitytä.
  -Metsästysammunnan ABC-koulutuksen tukeminen.
  Esitys: Alle 18 jäsenelle maksetaan ½ osallistumisesta. (50 eur aikuinen/35 alle 18 v.)
  Päätös: Hyväksyttiin.
 7. Tiedotus- ja muut asiat -Metsästysammunnan ABC-koulutus 12.9. ampumaradalla. (Ilmoittautuminen: www.metsastajaliitto.fi/tapahtumakalenteri) -Ammuntasimulaattori-hanke hyväksytty ja hankinta meneillään. -Maastoliikennelupa haetaan hirviseurueille yhteisesti Metsähallitukselta. -Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle myönnettiin 1 kpl karhun kaatolupia. -Hirvilupien määrä syksylle 65 kpl ja metsäpeuran lupia 1 kpl (suositus 1 uros) -Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille. -Naakan ym. vahinkolintujen rauhoitus loppuu 31.7. -Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla. -Liian lähellä asutusta ja autolla tapahtuva metsästys kiellettyä!! -Uudistuneet kotisivut käytössä syksyn aikana. -Ei jätetä mitään hylsyjä eikä tölkkejä maastoon!
  1. Kokouksen päättäminen
   Kokous päätettiin klo 13.10.

——————————————————————————————————————————————————————-

TALVIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021 klo 12.00
Paikka: Lestin koulu (Jukolantie 4)
Läsnä:

 1. Kokouksen avaus.
  Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  -ilmoitus Lestijoessa 8.4.
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
  Hyväksyttiin työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020.
  Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020, päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös -1716,79 € ja taseen loppusumma 34788,08 €.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. (yhdistyksen puheenjohtaja)
 9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 10. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (v. 2021), valitaan tarpeelliset
  jaostot ja toimikunnat.
  yhden henkilön vaihdolla, muutoin entiset.
 12. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden
  kulukorvausten suuruus.
  Vuonna 2020:
  Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 euroa ja jäsenmaksu 30 €
  Puheenjohtaja 500 e/vuosi
  Sihteeri ja rahastonhoitaja 500 e/vuosi
  Johtokunnan jäsen 10 e/kokous
  Riistanhoitojaoston vetäjä 50 e/vuosi
  Ampumajaoston vetäjä 50 e/vuosi
  ” jäsen 10 e/kerta
  Kenneljaoston vetäjä 150 e/vuosi (koiranäyttelyvuonna)muuten 50 euroa
  Kulukorvauksia maksettaisiin, jos ko. jaostolla olisi toimintaa!
  Matkakulut korvataan oman auton käytöstä yhdistyksen asiainhoidossa 0,30 €/km puheenjohtajan hyväksymisellä.
  Esitys: Johtokunta esittää puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvauksia (palkkioita) nostettavaksi 700 euroon. Johtuen niiden ilmoitusvelvollisuudesta ja veronalaisuudesta. Johtokunnan kokouspalkkiot poistetaan. Liittymis- ja jäsen maksut pidettäisiin ennallaan.
  Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 700 €. Johtokunnan kokouspalkkioita ei makseta. Riistanhoitojaoston vetäjän ja ampumajaoston vetäjän palkkio 50 €/vuosi. Ampumajaoston jäsenen palkkio 10 €/ kerta. Kenneljaoston vetäjän palkkio 150 €/ koiranäyttelyvuosi, muuten 50 €/ vuosi. Liittymismaksu 100 €, alle 18 v. 50 €. Jäsenmaksu 30 €.
  1. Esitykset riistanhoitoyhdistykselle.
   Esitys: Ei esityksiä. Päätös: Ei esityksiä riistanhoitoyhdistykselle
 13. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle
  vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa
  mainitut asiat.
  a. Hirven yhteislupien hakuun osallistuminen. ´
  Esitys: Osallistutaan hirvien yhteislupaan ja valtuutetaan yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittamaan sopimus.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  b. Karhun ym. suurpetojen osalta osallistuminen yhteislupaan
  Esitys: Valtuutus suurpetojaostolle osallistua ilveksen ym. suurpetojen yhteislupiin esim. Reisjärven kanssa.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  c. Metsäpeuran lupien hakeminen
  Esitys: Haetaan metsäpeuran kaatolupia kolmelle (3) peuralle.
  Päätös: Esityksen mukaan.
  d. MH:n ja Vapon maiden vuokran maksu
  Esitys: Yhdistys maksaa MH:n vuokran. Yhdistys anonut vuokrasopimusta kunnalta ja kunnanhallitus
  käsittelee anomuksen.
  Päätös: Esityksen mukaan yhdistys maksaa MH:n vuokran.
  e. Sääntömuutos sääntöihin
  Esitys: Sääntömuutos hyväksytty PRH:ssa ja vahvistetaan talvikokouksessa.
  Päätös: Vahvistettiin sääntömuutos.
  f. Sisäampumaradan hankinta, vetovastuu ja hankkeen vetäjä
  Päätös: Esityksen mukaan. Avustusrahoituspäätös luvattu kesäkuussa.
  g. Metsäkaurispukin kevätmetsästys
  Esitys: 3 metsäkaurispukin kiintiö yhdistyksen alueelle.
  Päätös: Esityksen mukaan. Jäsenen kiintiö kaksi kaurista kaudessa. Pukkijahdissa kiintiö yksi / jäsen.
  h. Hirviseurueiden rajojen tarkistus
  Esitys: Pidetään rajat ennallaan ja hirvilupien jaosta päätös kesäkokouksessa ja seurueiden johtajien kesken.
  Päätös: Esityksen mukaan rajat ennallaan ja lupajako kesäkokouksessa ja seurueiden johtajien kesken.
 14. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio (v.2021)
  Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. Menot yhteensä 9955 €. Tulosarvio -3290 €.
 15. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen
  on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi
  sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee
  olla hyväksymisen kannalla.
 16. Valitaan edustaja ja varamies Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen. (Kokous pidetty.)
 17. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
  -Pienpetokilpailu 30.4. saakka jäsenille. Kolme parasta palkitaan.
  -Riistakolmiolaskenta suoritettiin 6.3. 3 hengen voimin.
  -Koiranäyttely myönnetty 28.5.2022.
  Todettiin em. asiat. Kolmiolaskentoihin toivotaan lisää ja uusia suorittajia.
 18. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.