Yhdistyksen säännöt

LESTIJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, JÄSENLIITTO JA -RIISTAKESKUS
Yhdistyksen nimi on Lestijärven Metsästysyhdistys ry. ja kotipaikka on Lestijärven kunta Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu v.1945 ja yhdistys kuuluu Pohjanmaan riistakeskukseen. Yhdistys voi kuulua sen tarkoitusperiä edistäviin rekisteröityihin järjestöihin ja muihin yhdistyksiin.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa:
Järkiperäistä metsästystä

 1. Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 2. Metsästys- ja ampumaharrastustoimintaa
 3. Kenneltoimintaa

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. Hankkimalla jäsenistönsä käyttöön metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. Suorittamalla riistanhoitotyötä
 3. Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4. Seuraamalla toimialueensa riistakantoja
 5. Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. Kouluttamalla jäseniään
 7. Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, joita
  varten yhdistys voi asianmukaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
 8. Edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 9. Järjestämällä jäsenilleen virkistystilaisuuksia
 10. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi esittää ja yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenehdokkaan tulee olla hyvämaineinen henkilö. Koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Koejäsenyys kestää enintään vuoden, jonka ajan kuluessa yhdistyksen varsinainen kokous päättää hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Johtokunta voi esittää kunnia- tai vapaajäsenyyttä henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymis-maksun ja eräpäivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain määrää. Kunnia- ja vapaajäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteista vapautettuja.
Maanomistaja, joka vuokraa vastikkeetta metsästyskäyttöön Lestijärven kunnan alueella sijaitsevat, yhdistyksen käyttöön soveltuvat maansa, voi liittyä yhdistyksen vapaajäseneksi yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä.

6§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokkunnalle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. Laiminlyö näissä säännöissä määrättyjen maksujen suorittamisen
 2. Toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien metsästystapojen vastaisesti
 3. Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä
 4. Toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
  Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
  Ennen päätöksentekoa Johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, ellei erottamisen syynä ole säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi yhdistyksen johtokkunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä lukien. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, erottamispäätös astuu voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää yhdistyksen johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Ilmoitus julkaistaan yhdistyksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

9§TALVIKOKOUSASIAT

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Hyväksytään työjärjestys.
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokkunnalle ja muille tilivelvollisille.
 6. Toimitetaan Johtokunnan puheenjohtajan vaali.
 7. Toimitetaan Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle, valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.
  10 Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen sekä toimihenkilöiden kulu-korvausten suuruus.
 10. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
 11. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa kokouksen ratkaistavaksi sekä hyväksytään uudet jäsenet. 2/3 kokouksessa läsnä olevien jäsenten tulee olla hyväksymisen kannalla.
 12. Käsitellään muut Johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokkunnalle vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 13. Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
 14. Keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10§ KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään yhdistyksen metsästysjärjestelyistä, rauhoituksista, jäsenten kiintiöistä ja vieraslupien myynnistä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästys-kautena. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä §:n 12 mukaan. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä yhdistyksen johtokkunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä 2 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimaassa, mitä sääntöjen 8§:ssa on määrätty.

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouspöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

13§ YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaalissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunnia- ja vapaajäsenellä on yksi ääni. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§ YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään 3 viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokkunnalle viimeistään 14 päivää ennen talvikokousta.

15§ YHTEISTYÖ RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KANSSA
Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toiminta-vuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on tehtävä välittömästi ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle ja antaa sen pyytämät tiedot.

16§ YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Ensimmäisellä ja toisella kerralla valitaan arvan perusteella kaksi Johtokunnan jäsentä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Mikäli jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtäviensä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi uuden jäsenen tarvittaessa. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita hllituksen ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet Johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

17§ JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

18§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

19§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan.
 2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja johtaa yhdistystä.
 4. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 5. Toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot.
 6. Nimetä edustajat tarvittaviin kokouksiin.
 7. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää yhdistyksen jäsenrekisteriä.
 9. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä tiedotustoimintaa.
 10. Käsitellä jäsenhakemukset ja esittää ne yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi, erottaa jäsen sekä oikeus hyväksyä koejäsenet.
 11. Valita ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
 12. Tehdä esityksiä huomionosoituksista, kunnia- ja vapaajäsenistä ja kunniamerkeistä.
 13. Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.
 14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

20§ YHDISTYKSEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin liittyvät muutokset vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa.

21§ YHDISTYKSEN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätösten mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo- Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Pohjanmaan riistakeskukselle ja Lestijärven riistanhoitoyhdistykselle.

22§ Muutoin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä on säädetty

23§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.